บุคลากรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สายชั้นปฐมวัย

1

นางสาวสุวารี คำยินดี
ครูจ้างสอน

อนุบาล 1/1
 

2

นางกฤษณา  ช่างประดับ
ครูจ้างสอน

krukung23@hotmail.com

อนุบาล 1/2
 

3

นางนัยนา  จิตรพรไพศาล
ครูจ้างสอน

krujoy50@hotmail.com

อนุบาล 1/3
 

4

นางสาวดาราวรรณ ดอนกอนไพร
ครูจ้างสอน

อนุบาล 1/4

5

 

นางพัชรี  เจริญสุข
คศ.3

patsri29@hotmail.com

อนุบาล 2/1
 (หัวหน้าสายชั้น)

6

นางยุพา แดงสำอางค์
คศ.1

อนุบาล 2/2

7

นางพรเพ็ญ  แสนชมภู
ครู คศ.2

kunid1@hotmail.com

อนุบาล 2/3
 

8

นางสาวรัตนา
ครู คศ.1

อนุบาล 2/4

สายชั้น ป.1

9

 

นางลดาวัลย์ จินดางวงษ์
ครู คศ.2
lod2m@yahoo.com 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1
 (หัวหน้าสายชั้น)

10

นางอรทัย  สามกองงาม
ครู คศ.2 

oaoke@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

11

 

นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม
ครู คศ.1
 

ประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

12

 

นางกริษฐา  เก่งการช่าง
ครู คศ.2

phun2505@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 1/4
 

13

 

นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมัด  
ครู คศ.3

annlove99@thaimail.com

ประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

14

นางอมินตา  นาคสุขปาน
พนักงานราชการ

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

15

นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์
ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ ป.1

16

นางสาวชไมพร สางห้วยไพร
ครู คศ.1

พลศึกษาป.1

สายชั้น ป.2

17

นางนฤมล ศรีเมือง
ครู คศ.1

ประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

18

 

นางปัญญ์ชลี  สุวรรณภูมิ
ครู คศ.2

ประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

19

 

นางอำภร นันตา
ครู คศ.3

ประถมศึกษาปีที่ 2/3
 (หัวหน้าสายชั้น)

20

 

นางวิจิตรา  อวยพร
ครู คศ.3

wijitra501@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

21

 

นางสาวโศภิณ  ธนะวัฒนานนท์
ครู คศ.3

pin.188@hotmail.co
m

ประถมศึกษาปีที่ 2/5
 

22

นางศิริวรรณ  สุวรรณศรี
ครู คศ.3

kruwan2@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 2/6

23

นางแดงต้อย  สารรัมย์
ครู คศ.2

พลศึกษา ป.2

24

นางจรุงรัตน์  จันทร์สืบสาย
ครู คศ.3

krurat30@hotmail.com

ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1-ป.6

25

นางกมลชนก ยรรยง ครูพี่เลี้ยง

สายชั้น ป.3

26

 

นางวาสนา  นิติกุล
ครู คศ.3

wasana611@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

27

นางสาววัชรินทร์  ฉายอรุณ
ครู คศ.1

jokepuch@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

28

นายเอกวุฒิ กิตติวไลธรรม
ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

29

 

นางสาวยุพิน  กัณหา
ครู คศ.3

kruyu6@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 3/4
 

30

 

นางอมร  นูมหันต์
ครู คศ.3

kruamornny@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 3/5
(หัวหน้าสายชั้น)

31

นางอาทิตยา สุดสุข
ครู คศ.1

@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ภาษาอังกฤษ

32

นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
ครู คศ.2
psi0116@yahoo.com

คอมพิวเตอร์ ป.3 ป.6

33

นายวราพงษ์ แดงสำอางค์
ครู คศ.1

พลศึกษา ป.3-4

34

นางสาวนิตยา สระกบแก้ว
ครูจ้างสอน
ครูพิเศษ

สายชั้น ป.4

35

 

นางชุติมา  พงษ์อรพิน
ครู คศ.3

dao_ptbk@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

36

นางสว่างจิต  กำมะนี
ครู คศ.2

ประถมศึกษาปีที่ 4/2
 

37

นางสาวชฎาพร ภูมิพรม

ครู คศ.1

ประถมศึกษาปีที่ 4/3
 

48

นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 4/4
 

39

 

นางสาวเพ็ญทิพย์  เกลื่อนสันเที๊ยะ
ครู คศ.3

penptpk@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 4/5
 

40

นางพูนสุข  ญาณยุทธ
ครู คศ.3

poonsuk01@hotmail.co.th

ประจำชั้น ป.4/6

41

นางสาวนิตยา  แพกำเนิด
ครู คศ.3

ศิลปะ

42

นางเพ็ญทิพา  อำพัฒน์
ครู คศ.3

krukim2@hotmail.com

สุขศึกษา ป.4

43

นายณิชพน เจริญสุข
ครจ้างสอน

คณิตศาสตร์ ป.4

สายชั้น ป.5

44

 

นางสาวผุสดี  จงมีสุข
ครู คศ.2

pud_ptbk@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

45

นางเขมจิรา เหล็งบำรุง
ครู คศ.1 

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

46

 

นางวนิดา  แก้วคงคา
ครู คศ.3

dakaew2502@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 5/3
 (หัวหน้าสายชั้น)

47

 

นางสาวเกษรา มีคำ
ครู คศ.1 

ประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

48

นางสาวสุวรรณณา สุขสุมิตร
ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 5/5
 

49

นางเบญจพร  ผลโต
ครู คศ.3

ben2507@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 5/6์
 

50

นางสาวสุทิศา สนธิ
ครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์ ป.1 และ ป.5

51

 

นายทวีศักดิ์  มิตรเจริญรัตน์
ครู คศ.3

เกษตร ป.4-6

สายชั้น ป.6

52

 

น.ส.ธัญญ์นภัส มณีพันธ์วงศ์
ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

53

นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา
ครู คศ.1
 
@hotmail.com

ประถมศึกษาปีที่ 6/2
 คอมพิวเตอร์ ป.2 และ ป.4

54

 

นางเทียนศรี  มีวิทยาภรณ์
ครู คศ.3

tiensri@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

55

 

นางอำนวย  บัวโต
ครู คศ.3

a-ton1@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 6/4
 (หัวหน้าสายชั้น)

56

 

นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
ครู คศ.2

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

57

ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม
ครู คศ.2

k-nong2512@hotmail.co.th

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

สังคม ป.6
 

58

นางสุนันทา  กาญจนวสิทธิ์
ครู คศ.3

ภาษาไทย ป.6

59

นางกนกวรรณ  จันทร์ตะคุ
ครู คศ.2
 
kanokoa@hotmail.com

คณิตศาสตร์ / เจ้าหน้าการเงิน

60

นายมนต์ชัย  เดชะ
ครู คศ.1

พลศึกษา ป.5-6
 

บุคลากรสนับสนุน

61

Mr. Kristian John Owen Adamson

ครูภาษาอังกฤษ

62

Miss Sophie Laura Thomas

ครูภาษาอังกฤษ

63

นางบังอร ปัจฉิมพิหงศ์

พนักงานธุรการ

64

นายอมร อินทโพธิ์

ช่างไฟฟ้า

 

 

 

 

   

 

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
อ.ศราวดี ม่วงสด