กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑

ประวัติโรงเรียน

 

 

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.. 2512    เนื่องด้วยกองทัพอากาศ ย้ายโรงเรียนการบินมาจากนครราชสีมา มาตั้งที่ หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงย้ายโรงเรียนประจำกองบินมาด้วย  เพื่อให้ลูกหลานทหารได้มีที่เรียนในบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนการบิน  โดยแบ่งเนื้อที่ให้ 52  ไร่ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้บางส่วน คือสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ดัดแปลงจำนวน 2 หลัง  24 ห้องเรียน โรงอาหารขนาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง โรงจอดรถจักรยาน จำนวน 2 หลัง ส้วมขนาดใหญ่สำหรับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 1 หลัง 15 ที่นั่ง เมื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเสร็จแล้ว  จึงเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512   กองทัพอากาศได้มอบอาคารเรียน และอาคารประกอบทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บริหารการศึกษาต่อไป สำหรับครู – อาจารย์ ส่วนใหญ่ย้ายติดตามสามี มาจากจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   ในปี พ.ศ. 2516 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็กขึ้นด้วย  ในครั้งแรกเปิด 2 ห้อง ต่อมาขยายเป็น 4 ห้อง     การเรียนการสอนดำเนินไปตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ  สายการบังคับบัญชา    สมัยนั้น ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536  เป็นต้นมา

ในวันที่  7  กรกฎาคม 2546  ได้เปลี่ยนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถม ศึกษา แห่งชาติ เป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด