“โรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้น ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเน้นพัฒนาการเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยจัดในลักษณะของการทดลองนำร่องพร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนา   การจัดการศึกษาการใช้ ICT
 
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

“โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันพี่เลี้ยงดูแล  โดยมี รศ.ยืน  ภู่วรรณ  รองอธิการบดี  และ   
รศ.ดร.บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ์   ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นที่ปรึกษาพร้อมกับปรับกระบวนทัศน์  เปิดโลกทัศน์ด้าน ICT มีการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยทฤษฎี Constructionism (ปัญญาภิรมย์)  และเสริมทักษะด้าน ICT กับ ผู้เรียนเพื่อให้เป็นโรงเรียน    E-Learning School

การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน มุ่งหวังพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเป็นผู้เท่าทันอย่างเต็มภาคภูมิในสังคมแห่งความรอบรู้และภูมิปัญญาอีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ รู้จักแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ สามารถสืบค้น และเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนในลักษณะสื่อสารเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา สถานที่ และตัวบุคคล

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนได้ดำเนินการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการบริหาร ICTตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ได้แก่

มาตรฐานที่ 1  ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

 • มีแผนพัฒนาด้าน ICT ระยะกลาง (3-5 ปี) และแผนพัฒนาด้าน ICT ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี

 • มีการสนับสนุนงบประมาณด้านICT เพื่อการเรียนการสอน

 • ส่งเสริมให้มีการประสานเครือข่ายจากชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านICT

 • มีระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • มีระบบเครือข่าย Intranet./LAN ในโรงเรียน

 • มีอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของโรงเรียน

 • มีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงเรียนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • มีระบบการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

มาตรฐานที่  3   ด้านการจัดการเรียนการสอน

 • มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือและได้จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่กำหนด

 • ครูสามารถใช้ ICTเป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วย ICT ที่หลากหลาย

มาตรฐานที่  4   ด้านกระบวนการเรียนรู้

 • นักเรียนได้เรียนรู้จากการใช้ICTเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ ICT ตามความสนใจของนักเรียน

 • นักเรียนมีทักษะการใช้ICTในการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่ได้จากการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

มาตรฐานที่  5 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้

 • มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน

 • มีการจัด e- learning ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • มีการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย ICT อย่างเป็นระบบ/จัดเป็นคลัง/ แหล่งเรียนรู้/ศูนย์สื่อ ICT หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ( E-Library)ฯลฯ ตามศักยภาพของโรงเรียน

ในปี 2548 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การนำ ICT มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เริ่มจากการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ  CAI ต่อมาได้พัฒนามาเป็น  การจัดความรู้ผ่านเครือข่าย  อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในรูปแบบ e-learning  ที่มีเนื้อหาความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบ  สื่อสารระหว่างผู้เรียน  มีสื่อที่น่าสนใจโดยโรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้และผลิตสื่อ ICT  อย่างหลากหลาย  ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความยินดีที่จะผลิตสื่อ ICT และนำไปใช้ประกอบการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และนำไปใช้จริง   ปรากฏว่า  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอคติ หรือที่เข้าใจยาก สื่อ ICTสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

                ในด้านการบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการสอน ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสม ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนตามแนวทาง Constructionism  ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตามแนวทาง Constructionism คือ การมีวัสดุที่ดีสำหรับการสร้างชิ้นงานโครงงาน และการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ICT เป็นเทคโนโลยีที่มีวัสดุ หรือโปรแกรมที่ดีสำหรับนำมาสร้างชิ้นงาน   ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้แนวทาง เป็นพี่เลี้ยงผู้อำนวยความสะดวก   นักเรียนมีการพัฒนาจากการเป็นผู้ใช้ สู่การเป็นผู้ผลิต  ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ ICT ในการค้นหา เรียนรู้ จัดทำ นำเสนอ สะท้อนข้อคิดเห็น และแบ่งปันองค์ความรู้   ICT as Tools: 5Ss Solution

 • Searchingสืบค้น แสวงหา ผ่านอินเตอร์เน็ต
 • Studying  เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
 • Settingจัดทำรายงาน โครงงาน ชิ้นงาน ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น e-book / PowerPoint/website
 • Showingนำเสนอ สะท้อนข้อคิดเห็น
 • Sharingเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้

ครูสามารถประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงจากผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนได้ดังนี้

5Ps Realistic

 • Process  กระบวนการตั้งแต่เริ่มทำงานจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน
 • Project  ผลจากงานที่เกิดจาก Process คือโครงงาน ต่างๆ
 • Presentationการนำเสนอโครงงาน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและปรับปรุงงาน
 • Product ผลผลิตที่เกิดขึ้น  มีความสมบูรณ์เป็นองค์ความรู้
 • Portfolio ผลงานสะสมของนักเรียนแสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวม

ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ

Outputs ด้านประสิทธิภาพ

       บุคลากรทุกคน ในโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Outcomes ด้านประสิทธิผล

       นักเรียน มีทักษะในการใช้ ICT ในการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

       ครูได้รับความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพที่ทันสมัย

       บุคลากรทุกคน และงานทุกด้านของโรงเรียนสามารถใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการทำงาน ลดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                  การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิถีทางการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง   ผู้เรียนเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้นั้นด้วยตนเอง ควบคุมการเรียนการสอนนั้นได้   โดยที่ครูเป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆ เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้   ซึ่งตรงกับ พ.ร.บ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักแสวงหาความรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

     

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน :: ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
ศราวดี ม่วงสด ผู้ดูแลระบบ